Общи условия за ползване


ПРАВИЛА & УСЛОВИЯ


 

ВЕСПА – В – Ваня Демирева ЕТ


Общи условия за доставка


Тези Общи Условия за Доставка се прилагат за всички търговски сделки (доставки или услуги, включително и продажбата/или безплатно предоставяне/ на софтуер) сключени от и между „ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ, наричано по-долу за краткост “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ от една страна, а от друга страна - физическо или юридическо лице, наричано по-долу КЛИЕНТ, където “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ се задължава да продаде и достави, а клиентът да закупи и приеме поръчаната от него стока или услуга.


1. Оферта и доставка


Част от стоките и продуктите в интернет магазина не са в наличност и се изработват по поръчка. За същите се счита, че поръчването им чрез магазина е сключен договор за изработка и доставка.


Стоките и продуктите, които са в наличност се опаковат и изпращат до 36 часа след регистрирането на закупуване в магазина /изключения (ако има) се уточняват по телефона, регистриран от вас при подаване на поръчката/.


“ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ си запазва правото на конструктивни изменения, както и на други изменения на техническите данни и параметри, доколкото те служат на техническия прогрес.


Предоставена на “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ и приложена към запитването или към поръчката документация (чертежи, спецификации, материали, мостри, инструменти, модели и др.) остава собственост на клиента. Тя е задължителна основа за разработване на оферта от “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ. При възлагане на поръчка, ако клиентът желае евентуално допълнително изменение в сравнение с първоначалното запитване и офертата на “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ, то той трябва писмено да поиска това изменение.


Приложената към офертите на “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ документация (чертежи, спецификации, материали, мостри, инструменти, модели и др.) остава собственост на “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ. Клиентът се задължава да не използва тази документация за други цели, да не я размножава и да не предоставя достъп до нея на трети лица.


Очевидни грешки, като печатни, аритметични, правописни и калкулативни грешки не са обвързващи за “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ и не са основание клиентът да предявява претенции за обезщетение.


2. Цени и плащане


Цените са валидни от склада на “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ в Стара Загора. В цените не се начислява данък добавена стойност и те са окончателни.


Поръчката се стартира след получаване на авансово плащане, освен ако не е договорено друго.


Стойността на фактурата се заплаща при доставка, освен ако не е договорено друго.


Срокът за плащане е посочен във фактурата.


При забава на плащането клиентът дължи неустойка в размер на 1 % от дължимата сума за всеки ден забава.


Цените са в лева.


Задържането на плащания или прихващане поради евентуални насрещни претенции се допускат само за признати или правно-валидни насрещни вземания на клиента.


Разходите за експедицията и опаковката се поемат от клиента, ако няма друга договореност.


3.Срок


Срокът на доставка е посочен в потвърждението на поръчката и започва да тече от датата на потвърждението.


Спазването на срока на доставка предполага, че клиентът е уточнил предмета на продажбата.


Срокът на доставка се удължава при възникването на пречки, които се дължат на непреодолима сила. “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ не може да се позовава на непреодолима сила, ако е бил в забава.


Ако експедицията бъде забавена по желание на клиента, “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ има право след изтичането на разумен срок да се разпорежда с предмета на доставка. В тези случаи платеният аванс се смята за задатък.


Допустими са частични и предсрочни доставки от “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ.


Частични доставки по желание на клиента са допустими, при заплащане на свързаните с тях допълнителни транспортни разходи.


4. Прехвърляне на риска


Рискът преминава върху клиента от момента, в който стоката бъде предадена на спедитор или на превозвач. Рискът се поема от клиента и при частични и предсрочни доставки. Това важи и в случаите, когато “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ използва и собствени транспортни средства и поема монтажа. Ако експедицията е забавена по вина на клиента, то рискът се поема от него от момента, когато стоката е готова за транспортиране.


По желание на клиента и за негова сметка “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ сключва застраховка срещу кражба, повреда, пожар, наводнение и щети, причинени при транспорта, както и срещу други рискове.


5. Използване на софтуер


Срещу заплащане, клиентът получава софтуер и свързаната с него документация, с постоянни права за употребата му, без право на прехвърляне на трето лице и без ексклузивни права върху разработката му.


Този софтуер може да се използва на един хардуерен продукт или в някои случаи на повече от един специално договорен хардуерен продукт. “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ остава притежател на авторските права и всички други права на индустриална собственост. Никаква част от този софтуер не трябва да бъде дублирана, освен за целите на архивиране на данните.


При прехвърлянето на софтуер на трети лица се изисква разрешение от “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ. Ако софтуерът се предоставя с цел препродажба, третото лице трябва да се съгласи с тези условия. Модификации на софтуера не са допустими.


В случай на нарушение, на тези условия, купувачът трябва да заплати неустойка в размер на десет пъти стойността на поръчката. Това наказание не се приспада от каквито и да е евентуални искания за обезщетения.


6. Гаранция


За дефекти по нашите доставки и услуги, към които спада и липсата на гарантираните качества, “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ носи отговорност както следва:


Всички продукти или услуги се ремонтират или по наша преценка се заменят с нови, когато те, в рамките на 24 месеца след прехвърляне на риска, са станали неизползваеми или тяхната използваемост е значително ограничена вследствие на обстоятелства, възникнали преди прехвърлянето на риска, и по-специално следствие на дефектно производство, некачествен материал или дефектно изпълнение. В този смисъл гаранционния срок на стоките и изделията на “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ, са с гаранционен срок 24 месеца, ако изрично не е посочен друг такъв в описанието на продукта или изделието. За бързоизносващите се части това правило не е валидно.


За извършените поправки или замени, респ. новоизвършена услуга, гаранционният срок възлиза на 3 месеца, но най-малко до изтичането на първоначалния гаранционен срок. Срокът на отговорността по отношение на предмета на доставка се удължава с времетраенето на предизвиканото от поправките спиране на работата.


Установяването на липси трябва да ни се съобщава незабавно в писмена форма /email/, най-късно 5 работни дни след получаването на стоката.


При основателна рекламация ние поемаме разходите за подмяна на рекламираните изделия. Клиентът трябва да ни предостави необходимото време и възможност за извършване на поправките, респ. замяната. Само в спешни случаи на заплаха за сигурността на работата и предпазване от големи щети, клиентът има право, след получаване на предварително съгласие от “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ, да отстрани дефекта сам или с помощта на трети лица и да поиска от нас възстановяване на необходимите разходи. Това се отнася и в случай, че ние се забавим с отстраняването на дефекта.


Клиентът има право на промяна на условията или намаление на цената само тогава, когато поправката, замяната или отстраняването на дефекта не са станали навреме след напомнянето или са се провалили окончателно след многократни опити, въпреки разумния срок.


Изключени са други претенции на клиента, и по-специално претенции за обещетение за нанесени щети, когато те не са свързани със самия предмет на доставка.


При основателна рекламация срокът за подмяна на рекламираните изделия е в рамките на до 60 работни дни.


“ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ по принцип не поема гаранция за щети по следните причини:


Неподходящо или некомпетентно използване, респ. складиране, погрешен монтаж от страна на клиента или трети лица, своеволни опити за пускане в действие или за промени, естествено износване, погрешно или небрежно третиране, химическо влияние, електрическо влияние и др., както и при използване не по предназначение и несъблюдаване на нашите Ръководства за експлоатация и монтаж, и по-специално по отношение на условията за ЗАЗЕМЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА. Гаранцията се прекратява и когато клиентът или трето лице извършат без предварително писмено /email/ съгласие на “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ или друго някакво правомощие (напр. забава от страна на “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ при отстраняването на дефекти) промени по управлението/софтуера, дори и когато дефектът се появи в една непроменена част.


 


Нашите данни по предмета на доставка и предназначението му, напр. по отношение на тегло, твърдост, експлоатационни стойности, температури и др. представляват само описания респ. параметри, а не гарантирани свойства. Те са необвързващи ориентировачни стойности и се считат за гарантирани дотолкова, доколкото отговарят на нашите мостри, изпитани от клиента и разрешени от нас за тяхното предназначение. Незначителни отклонения не дават основание за гаранционни претенции.


 7. Невъзможност, забава, отговорност


 Ако е налице забава на доставката от наша страна и клиентът ни предостави един допълнителен разумен срок с изричното изявление, че след изтичането на този срок ще се откаже от доставката, то той има право на отказ, ако този допълнителен срок не бъде спазен. Ако този допълнителен срок бъде спазен от наша страна, но по вина на клиента се забави приемането на доставката, то той е длъжен да извърши плащането.


При забава на доставката от страна на “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ клиентът има право на обезщетение за всяка пълна седмица от закъснението в размер на 0,5% от стойността на частта от общата доставка, която вследствие на закъснението не може да бъде използвана своевременно или по предназначение съгл.договора, но не повече от 5% от тази стойност.


Изключени са всякакви други претенции на клиента и по-специално за претърпени загуби вследствие на пропуснати ползи, а също и на такива щети, които не са свързани с предмета на доставка.


При конструиране или производство по задание на клиента, което е задължително за нас, той трябва да ни освободи от всякакви претенции на трети лица вследствие на нарушени патентни, авторски или сродни права.


В случай на непреодолима сила, доколкото тя променя икономическото значение или съдържание на обема на доставката или оказва въздействие върху нашата работа и в случай, че се установи допълнително невъзможност за изпълнението, то договорът съответно се променя. Ако това е икономически неизгодно, то “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ има право да се откаже от договора изцяло или частично.


8. Конфиденциалност


Клиентът е задължен да се отнася строго поверително към всякакви информации, ноу-хау и други търговски тайни във връзка с изпълнението на съответната поръчка и да не дава или предоставя достъп на трети лица до информации, документи, чертежи, скици или други материали без изричното съгласие на “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ. “ВЕСПА – В – Ваня Демирева” ЕТ ще се отнася към документи на клиента също така поверително.